สวัสดีครับ

ชื่อ Gabriel

ชื่อ : Gabriel Jesus

เลขประจำตัวนักเรียน : 05514

ชั้น : ม.3/1

โรงเรียน: Arsenal